اخترفیزیك بهتر است یا فیزیك ذرات

+0 به یه ن

اغلب این بحث در میان فیزیكدانان در می گیرد كه در سرمایه گذاری های علمی چه رشته ای باید اولویت داشته باشد. هفته پیش هم بحثی در گرفته بود درباره این كه آیا اختر فیزیك اولویت دارد یا فیزیك ذرات. باید در نظر داشت كه این دو چندان از هم جدا نیستند. نقطه اوج تلاقی آنها درفیزیك نوترینو است. فرضیه هایی وجود دارند كه مطابق آنها نوترینو ها با انرژی بسیار بالا،میلیون ها برابر جرم پروتون، از اجرام سماوی بسیار دور به زمین می رسند. برای امتحان این فرضیه آشكارساز ها با ابعاد كیلومتر مكعب در قطب جنوب ساخته شده اند. هدف آنها در نهایت دو چیز است: 1( آموختن درباره منبع نوترینو ها؛ 2) بررسی خواص نوترینو ها. اما برای چنین مطالعه ای ما ابتدا باید برهمكنش نوترینوها با نوكلئون هارا در این بازه از انرژی بهتر بشناسیم. اینجاست كه اختر فیزیك به فیزیك ذرات مربوط می شود. به طور خلاصه:


تو در اوج افلاك چه دانی كه چیست  چو ندانی اندرون نوكلئونت كه چیست


برای اطلاع بیشتر مراجعه كنید به:
arxiv.org/abs/hep-ph/0011176
 
شنبه ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۰۷

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]