مقایسه ی تبخیر سطحی آب شور و خالص

+0 به یه ن

در شرایط یكسان دما میزان رطوبت هوا و باد،   یك استكان آب شور زودتر در اثر تبخیر سطحی خشك می شود یا یك لیوان آب معمولی؟

پی نوشت: من این آزمایش را انجام دادم. دو استكان آب را كنار هم قرار  دادم. در یكی نمك ریختم و دیگری نریختم. بعد آب اضافه كردم. سطح آب به اضافه ی نمك در هر دو یكسان شد. چهار روز اول آب خالص سریع تر تبخیر سطحی می شد و سطحش زودتر پایین می رفت. اما بعد از چهار روز اتفاقی عجیب  و غیر منتظره افتاد. دیواره استكان آب نمك -حتی بالا تر از سطح اولیه ی آب شوره بست و آب نمك با سرعت خیلی بالاتر خشك شد.

این نكته را با اثر مویینگی آب نمك می توان توضیح داد. ظاهرا بر روی میانگذر دریاچه ی اورمیه هم چنین اتفاقی افتاده.

البته من نمی خواهم ادعا كنم این اثر در تبخیر سطحی دریاچه ی اورمیه به اندازه ی استكان آب مهم است. وقتی ابعاد بزرگ تر می شود اثر مویینگی كه یك  اثر محیطی است كم تاثیرتر می شود. از طرف دیگر نباید فراموش كرد كه دریاچه پستی بلندی های زیادی دارد كه وقتی سطح آب پایین می آید از آب به صورت جزایر كوچك سر بر می آورند  و این پدیده ای را كه من مشاهده كرده ام تشدید می كنند.

در مورد دریاچه باید بررسی مفصل تری كرد.


اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]