پدیده شناس موفق

+0 به یه ن

فیزیكدانان را می توان به سه دسته آزمایشگر،تئوری پرداز وپدیده شناس تقسیم كرد.به تعبیری پدیده شناسان پل ارتباطی بین آزمایشگرها ونظریه پردازها هستند. كار پدیده شناس بررسی اثرات تئوری های مختلف در آزمایش هاو مشاهدات گوناگون است.برای این كه پدیده شناس موفقی باشیم طبعا باید اطلاعات وسیعی درباره آزمایش های ممكن واثرات فیزیكی گوناگون كسب كنیم. كسب چنین اطلاع وسیعی تنها از طریق مطا لعه ویا حتی شركت در سمینارها امكان پذیر نیست. اگر به موسسات پژوهشی دست اول دنیا سفر كنید، ملاحظه خواهیدكردكه فیزیكدانان به هنگام صرف غذا و یا گردش درباره چنین موضوعاتی با هم بحث می كنند. این به آن معنی نیست كه از قبل حتما سئوال مشخصی آماده كرده اند. بلكه بحث شان به طور طبیعی به آن سمت گرایش پیدا می كند. با همین بحث هاست كه معلومات افراد بیشتر میشود. امیدوارم روزی برسد كه وقتی كسی در جمع فیزیكدانان سرزمین گل وبلبل نیز بحث آزادی فیزیكی مطرح كند به او به چشم خروس بی محل نگاه نكنند .

دوشنبه ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۰۷

پی نوشت: توجه كنید كه متن بالا شش سال و نیم قبل نوشته شده. هم اكنون در سمینارها و همایش های ما هم جو علمی تری حاكم شده و بحث فیزیكی كردن طبیعی به شمار می آید. خوشبختانه تلاش ها در این شش سال و نیم بی ثمر نبوده است.

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]